Arbeidstilsynet på besøk på klinikken

ARBEIDSTILSYNET PÅ BESØK PÅ KLINIKKEN*Arbeidstilsynet på besøk på klinikken.*

*Det var en helt vanlig, travel arbeidsdag på klinikken i Bygdøy Alle,
tirsdag 9. september 2011, helt til jeg sjekket mailen på ettermiddagen.
Der fant jeg følgende melding: *

*”ARBEIDSTILSYNET: Melding om tilsyn.*
*Arbeidstilsynet vil gjennomføre tilsyn hos Tannestetisk Senter AS fredag
9.september. Vedlagt finner du hele meldingen om tilsynet. På grunn av den
korte fristen, sender vi Melding om tilsyn både via e-post og med vanlig
post. Du vil derfor få flere kopier av samme tilsynsmelding.”*

*Selv om det medførte mye jobb i forbindelse med inspeksjonen, var det en
veldig positiv opplevelse å møte representanter for Arbeidstilsynet.
Gjennomgående profesjonelle er ordene som beskriver møtet med etaten. Det
tok litt av tiden vår – men var en lærerik opplevelse. *

Utdrag av meldingen var som følger:
*MELDING OM TILSYN *
* *
*Tilsynsetatene for helse-, miljø- og sikkerhet (HMS-etatene) har en felles
tilsynsaksjon i uke 36-37 med fokus på betydningen av å arbeide systematisk
med å kartlegge, vurdere risiko og iverksette risikoreduserende
tiltak. **Hovedmål
for tilsynet er å: *
- *synliggjøre leders ansvar for å prioritere risikoforebyggende arbeid *
- *fokusere på begrepet risikoforståelse ute i virksomhetene*
- *få virksomhetene til å tenke risikostyring i sitt daglige arbeid*
* *
*Arbeidstilsynet vil føre tilsyn med Tannestetisk Senter AS*
*fredag 9. september 2011 fra kl. 10:00 - 12:00*
* *
*I tilsynet skal virksomheten orientere om risikoforhold og hvordan det
arbeides for å redusere risiko. **Vi ber om at følgende personer deltar:*
- *representanter fra arbeidsgiver (daglig leder/HMS leder)*
- *representanter fra arbeidstakere (hovedverneombud/verneombud)*
*Dere kan i tillegg innkalle andre, f.eks. bedriftshelsetjenesten dersom
det er ønskelig.*
*Fra Arbeidstilsynet møter ………. *
* *
*Arbeidstilsynet forutsetter at bedriften videreformidler kopi av dette
brevet til alle berørte verneombud jf. arbeidsmiljøloven § 6-2 6. ledd*
*Vedlegg*
*Brosjyre Kontroll med risiko gir gevinst*

Brevet med melding om tilsyn ankom via post til klinikken uken etter, så
jeg var veldig takknemlig for at de hadde så moderne systemer at det gikk
ut mail i tillegg til brevet, ellers ville de ha kommet til klinikken mens
var vi var i full sving med pasienter og ikke hadde fått satt av tid til
dem og ikke kunne forberede oss til møtet.

Med full timebok resten av uken, måtte vi flytte på en del pasienter for å
skape tid for det forestående besøket og tid til å finne frem våre permer
så alt var klart for fredagens inspesksjon. J Jeg brukte tid med to av
medarbeiderne mine på å forberede oss til møtet og det var interessant. Vi
visste at vi hadde systemer på plass, men det var veldig nyttig å arbeide
med dem og gjennomgå dem som en forberedelse til møtet sammen. Man jobbet
plutselig sammen mot et felles konkret mål hvor alle syntes HMS permene vi
hadde var spennende, og mer forsto nytten av jobben vi fra før hadde lagt
ned i systemene våre J
De fikk også tid til å selv igjen å prøve å definere risikofaktorer og
eventuelle nyttige tiltak. Og slik fikk evaluert det vi hadde skrevet fra
før.

Vi er tilknyttet Saga bedriftshelsetjeneste. I den forbindelse tok vi
kontakt med dem og fikk også der god hjelp til forberedelse på møtet.
Virkelig god service.
Det er viktig å kjenne til internkontrollforskriften §5 “Innholdet I det
systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon..”
På arbeidstilsynets hjemmeside:
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=207361,

Fredagen kom - seniorrådgiver satt på venterommet og spente medarbeidere
viste henne inn til administrasjonskontoret. Tilstede var to av mine
sekretærer og jeg. Hun presenterte seg, hvordan hun hadde tenkt møtet lagt
opp og poengterte at besøket var vel så mye for å sette internkontroll på
agendaen som å vurdere våre rutiner.
Hun stilte en del spørsmål til våre sekretærer – som de besvarte ut fra sin
kunnskap og sin oppfatning. Blant annet gikk det på:
- Hvor mange arbeider ved klinikken.
- Hvordan er strukturen og organisasjonen i klinikken.
- Hvordan er ansvarsfordelingen. Konkrete oppgaver. Vet alle hvem som har
ansvaret for hva? Vet alle hvem som henvender seg til hvem–f.eks ved stans
av unit, behov for reparasjon av roterende instrumenter, vannlekkasje,
bestilling av varer mv.
-Hvordan er det psykososiale miljøet.
-Er det gjort risikovurdering og utarbeidet skjema for dette?
- Belastningsskader – fysiske/psykososiale. Se mer nedenfor noen punkter
som ble diskutert.
-Det ble brukt god tid på alle disse og man diskuterte blant annet:

*Fysiske belastninger*
*-Arbeidsstilling*: De syntes selv at de som tannlegesekretærer jobbet
variert og er lite utsatt for fysiske belastningsskader. I og med at vi
ikke jobber firhendig hele tiden. Der var tannlegene mer utsatt. Her var
det opp til hver enkelt tannlege å variere og være bevisst på sin
arbeidsstilling.
*-Støy:* En vurdering kan f.eks være støyen man utsetter seg for som
tannlege pga bruk av turbin/vinkelstykker – at man er klar over at det er
en risiko for påvirkning på vår hørsel og mulige skader som følge av det og
eventuelt hvilke tiltak som kan gjøres for å forhindre/minske fremtidige
skader.
Vi fikk tips av Saga bedrifts-helsetjeneste, at man kan få laget spesielle
ørepropper vhj avtrykk av øret som kan fremstilles i Belgia. Disse
fremstilles individuelt etter hvilke frekvenser man har målt at man
utsettes for, slik at lyd på normale frekvenser slipper gjennom, men ikke
de skadelige.
Dette var jo faktisk interessant å vite. Og vi kunne også vise at vi visste
om et tiltak som kunne gjøres for å forebygge hørselsskader.
*Smitte:* Man får jo noen ganger kjente/ukjente smittepasienter til
behandling. Ha gode rutiner for behandling av
pasienter/instrumenter/arbeidsområde.
Kjemikalier: Digital røntgen gav god gevinst på dette området.
Kompositt/Bonding.
Endoprodukter.
HMS datablader. Skulle det skje f.eks at man fikk et middel på seg som er
skadelig, kunne vi enkelt rive ut HMS datablad og sende vedkommende til
legevakt med HMS databladet med seg – dette også for å kunne redusere skade
og få riktig hjelp raskt.
- VVS forholdene.

*Psykososiale belastninger*er også klart en risiko. Her mente vi at miljøet
hos oss var godt. Vi så viktigheten av at alle hadde definerte ansvars-og
arbeidsoppgaver og slik sett vet hva de skal gjøre, hva som forventes at de
gjør og slik kan jobbe ganske selvstendig.
Viktigheten av godt samarbeide. God takhøyde og humor.
Lite fravær blant de ansatte bidro også til godt arbeidsklima.
Være bevisst på at ingen utsettes for “mobbing”.

Seniorinspektør snakket en del, gav god informasjon og var proff. Hun
ønsket å formidle gleden og nytten av å arbeide med internkontroll og
synliggjøre dette.

Hun ønsket å ha med seg kopi av planen vi hadde for internkontroll. Vi fikk
beskjed om at hun ville sende oss svar om hvordan tilsynet var gått og
dersom det skulle komme pålegg om noe, ville dette være skrevet. Men så
langt hadde hun et godt inntrykk av klinikken og av at vi hadde gjort en
god risikovurdering av vår arbeidsplass, arbeidsoppgaver og yrke.

*Vi fikk senere tilbakemelding på at det ikke var noen kommentarer eller
pålegg til tilsynet. Vi var superhappy med det, selvfølgelig, og var alle
enige om at dette besøket var veldig bra fordi vi fikk et par dager til å
forberede oss og fordi vi fikk se nytten av systemer vi fra før har brukt
mye tid på å få på plass. Dette fikk oss absolutt til å få risikoforståelse
satt på agendaen og slik sett påminne oss om dette i vårt daglige arbeide.*
* *
*Så dette var en positiv opplevelse for oss alle!*
* *
* *
*Med ønske om en god påske til alle kollegaer **J***
* *

Med vennlig hilsen

Styremedlem i PeF

Olaug Egeland
www.tannleger.com
<< Forrige         46 av 48        Neste >>

Sponsorer