Tannhelsetjenester bedre enn før
TANNHELSETJENESTER
Bedre tannhelse enn før

Tannlege og potensiell bystyre­representant Kari Odland (H) hevder i BT 24. juli at tannhelse­tjenestens penger bør følge pasienten.

Stortinget vedtok 9. juni Oppgavemeldingen. Vedtaket er ikke at tannhelsetjenesten skal, men at den bør overføres til kommunene. Vedtaket har ikke et bredt politisk flertall. Siste ord er nok ikke sagt.

Odland hevder at «hvis ressursene ikke er tilstrekkelige for tilbud til alle gruppene, så skal gruppeprioriteringen følges. Barn og unge har førsteprioritet». Dette var en overgangs­ordning som opphørte for mange år siden. Selv om tannhelseloven benevner de gruppene som har rett på et offentlig tannhelsetilbud i rekkefølge, så skal ingen grupper prioriteres foran andre.

Tannhelsetilbudet til eldre, uføre og langtidssyke på institusjon og i hjemmesykepleie skal ha like høyt prioritert som barn og unge. Tannhelsetjenesten i Hordaland har fokus på å gi et godt tilbud til denne gruppen. Alle sykehjem i Hordaland har en tannklinikk å forholde seg til. Tannpleiere undersøker regelmessig alle sykehjemspasienter og henviser videre til tannlege de som trenger det. Det kommunale pleiepersonalet skal informere om at alle som har rettigheter skal kunne benytte seg av tannhelsetilbudet.

Grunnet den store bedringen i tannhelse er nå hovedregelen at alle skal få individuelt tilpasset innkallingsintervall vurdert ut fra den enkeltes behov. Tiden da alle pasienter helt automatisk ble innkalt hvert år er definitivt over.

Odland ser på det som en gåte at offentlig tannhelsepersonell skal behandle voksne, betalende pasienter. Tannhelsetjenesten i Hordaland behandler årlig ca 20.000 voksne betalende pasienter, ca. seks prosent av den voksne befolkningen i fylket. Tannhelseloven pålegger fylkeskommunen å sørge for at tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelige for alle i fylket. Fylkeskommunen har et ansvar også for den voksne befolkningen i kommuner - eller distrikt - med få eller ingen privatpraktiserende tannleger. De aller fleste voksne pasienter som får tannbehandling i Hordaland er bosatt i distriktene.

Odland reiser spørsmål om det er i ferd med å bli for mange tannleger. Denne diskusjonen ønsker jeg velkommen. Men reduserte arbeidsoppgaver for privatpraktiserende tannleger skyldes ikke at den fylkeskommunale tannhelsetjenesten behandler et fåtall voksne pasienter, men at den store bedringen i tannhelsen hos barn og unge nå forplanter seg videre opp i aldersgruppene.

Arne Åsan
Fylkestannlege i Hordaland
<< Forrige         24 av 48        Neste >>

Sponsorer