Subsidiering i DOT

SUBSIDIERING I DOTStøtter NTF ulovlig subsidiering av DOT?


Av Jon-Reidar Eikås

Dette spørsmålet var grunnlaget for årets paneldebatt innledet av tannlege Øyvind Simonsen og ledet av Svend Holum.

Paneldeltakere :
  - Øyvind Simonsen, privatpraktiserende tannlege
  - Peter Marstrander, fylkestannlege i Troms
  - Richard Næss, generalsekretær i NTF

Det store spørsmålet er om den antatte kryssubsidiering av DOT er i strid med EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Det synes åpenbart at DOT sine regnskaper ikke gir et sammenlignbart bilde med de privatpraktiserende tannlegers regnskap.

DOT har bl.a. mva-fradrag på innkjøp – dette skal gjøres forholdsmessig ut fra hva behandling av voksne utgjør i prosent av hele behandlingsomfanget. Utstyr kjøpes over driftsbudsjettet. Renter på lån føres ikke i DOT sitt regnskap, men kommer til uttrykk i KOSTRA.

Prisen på tannlegetimer i DOT er kr. 14-1500 pr time. Betalingen skal dekke de reelle kostnader for behandling og det skal i tillegg beregnes en rimelig profitt. Prisnivået som er skissert ovenfor, gir en indikator på at DOT-prisene må være subsidiert for voksne pasienter.

DOT er den største leverandør av tannlegetjenester til voksne med en omsetning på kr.6-700 mill. pr år.

Fylkestannlege Peter Marstrander opplyser at voksenbehandling hos DOT utgjør ca 6% av all voksenbehandling. Finansieringen av DOT er rammefinansiering fra staten hvor fylkeskommunen bestemmer hvor mye av disse midlene som skal gå til tannhelsetjenesten.
Dersom det dreier seg om kryssubsidiering i DOT er det fylkeskommunen som er ansvarlig for dette.

Generalsekretær Richard Næss i NTF uttrykker at NTF ikke støtter kryssubsidiering. Han mener imidlertid at behandling av voksenklientell til subsidierte priser opphørte på 80-tallet, med noen få unntak.
NTF har bedt fylkestannlegene dokumentere om de driver med subsidiering eller ikke.

Når en off.tannlege kan leie en DOT-klinikk til privat tannlegevirksomhet for kr.250,- pr time, uttrykker fylkestannlege Marstrander at dette er ren subsidiering og bør ikke forekomme.

Tannlege Øyvind Simonsen har på eget initiativ oversendt denne saken til ESA.
<< Forrige         43 av 48        Neste >>

Sponsorer