TiPS i Arendalsuka

TiPS i Arendalsuka

Rapport fra Arendalsuka 2019

TiPS har benyttet Arendalsuka til å knytte nye kontakter, samt å gjøre foreningen kjent blant politikere og organisasjoner/ foreninger det er naturlig å samarbeide med.

Vi hadde møter med flere ulike organisasjoner og foreninger. Spesielt vil vi trekke frem møte med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Vi diskuterte viktigheten av god tannhelse hos eldre og snakket om ulike modeller for å sikre bedre tannbehandling og tannpleie for eldre på institusjon og i hjemmesykepleie. Vi tok opp bekymringen for om pasienter i gruppe c1 og c2 får et godt nok behandlingstilbud i DOT, og viste til statistisk sentralbyrå sin rapport som viser at kun ca 25% av pasienter i gruppe C2 ble undersøkt/behandlet i DOT.

Vi informerte også om lovverket slik det er i dag der pasienter med rett på stønad fra folketrygden gjennom folketrygdloven §5-6 mister sine rettigheter etter denne loven, når de mottar hjemmesykepleie. Disse pasienten kan få gratis tannbehandling i DOT, men må altså betale full pris dersom de ønsker å fortsette hos sin faste private tannlege. Dette mener vi er urimelig. Pengene bør følge pasienten, slik at de eldre kan fortsette hos sin faste tannlege og få stønad på lik linje som i DOT.

TiPS var tilstede under debatten i regi av UiO med tema: Dårlig munnhelse, vår tids brennemerking? Hvilken tannhelsepolitikk ønsker vi oss? Det var en fint arrangement som satt søkelyset på sammenhengen mellom dårlig munnhelse, psykisk helse og utenforskap..

Hele debatten ligger i opptak på UiO sine nettsider:  

Det som dessverre også kom frem i debatten er at det er mye arbeid som gjenstår for å tette kunnskapshull på tannhelsefeltet hos enkelte politikere. Her er det en stor jobb å gjøre.

TiPS hadde også et lengere møte med stortingspolitiker for Arbeiderpartiet Tellef Mørland. Her ble flere temaer drøftet og vi tok opp tråden fra debatten om tannhelse og utenforskap fra tidligere uken. Vi har sett at politikere trekker frem pasienter med odontofobi, og at disse nå har fått et styrket tilbud med gratis tannbehandling i DOT. Vi la frem vår bekymring for hvilket behandlingstilbud denne gruppen får i DOT i dag. Dette er en særlig sårbar gruppe som nå opplever å bli kastet over i DOT. Mange steder havner pasientene i lange behandlingskøer, til tross for at både kapasitet og kompetanse er tilgjengelig i privat praksis.

Kompetansesentrene ble også et naturlig tema i møtet. Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør lokalisert i Arendal er vedtatt nedlagt, samtidig som nye kompetansesentre etableres i mer sentrale strøk. Vi stilte spørsmål ved om kompetansesentrene er blitt slik intensjonen var og om denne modellen er den beste bruken av offentlige midler på tannhelsefeltet.
<< Forrige         13 av 48        Neste >>

Sponsorer