Siste utvikling i ESA saken

SISTE UTVIKLING I ESA SAKENI Forbrukerrådets nettbaserte Prisportal skal alle landets tannleger legge inn sine priser – både de privatpraktiserende tannleger og Den offentlige Tannhelsetjenesten.
Dette fordi Forbrukerrådet ønsker større priskonkurranse.


DOT mottar årlig 2,2 mrd. kroner i statsstøtte. Ved at deler av statsstøtten kan benyttes til dekning av kostnader knyttet til tannbehandling av betalende pasienter i DOT, kan DOT holde lavere priser enn privat praksis.
Det foreligger derved en mulighet for ulovlig konkurransevridning mellom privat og offentlig virksomhet.

For et år siden ble denne problemstillingen forelagt NTFs hovedstyre gjennom et opprop underskrevet av ca 40 tannleger i Bergen:

”Som medlem av NTF ber jeg NTF sørge for dokumenterbare, like konkurransevilkår som grunnlag for pris-/markedsportal samt like konkurransevilkår for drift innen hhv. privat og offentlig tannhelsevirksomhet slik det fremkommer i norsk og internasjonalt lovverk”


Lovverket det henvises til er EØS-avtalen mellom Norge og EU av 1994.

I Tidende nr 1/2012 og 3/2012 foregikk en diskusjon mellom undertegnede og NTFs hovedstyre/president. Innlegg og diskusjon er å finne på:

http://www.tannlegetidende.no/index.php?seks_id=466021&a=1 og

http://www.tannlegetidende.no/index.php?seks_id=474323&a=1

Jeg spurte om NTF kunne få utarbeidet en uavhengig, juridisk vurdering rundt problemstillingen.NTFs Hovedstyre så ikke behovet/nødvendigheten av dette.

I april ble derfor saken oversendt ESA uten NTFs medvirkning. ESA er et overvåkingsorgan som er opprettet for å kontrollere at Norge overholder inngått EØS-avtale. Saksbehandling i ESA tar tid – lang tid – år. Foreløpig gjør ESA undersøkelser. ESA vurderer om de skal ”åpne sak” mot Norge. ESA kjører dette i egen regi.

Den mulig ulovlige subsidiering ved tannbehandling av betalende pasienter i Den offentlige Tannhelsetjenesten ble også belyst under en paneldiskusjon under PeFs årsmøte i september.

I etterkant av årsmøtet i PeF og etter (visstnok) et møte mellom ESA og norske myndigheter, tok NRK Alltid Nyheter tak i saken. NRK har tatt tak i bonusordninger i DOT og satt spørsmålstegn ved lovligheten av dette. Bonusavlønning kan medføre at behandlingsfokus flyttes fra prioritert til betalende klientell og kan nok føles urettferdig blant offentlig ansatte tannleger som utelukkende sliter med tungt, prioritert klientell.

Her er artikkelen som NRK har lagt ut:

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8377120

under overskriften:

«Offentlige tannleger får bonus for å behandle voksne pasienter. Ordningen 13 av 19 fylker har, kan være i strid med EØS-avtalen, og nå undersøker ESA saken».

Innslaget ble sendt gjentatte ganger på NRK Alltid Nyheter onsdag 31. oktober.

Senere samme dag ble det sendt et intervju med NTF. Etter min mening tilsier sakens natur at NTFs informasjonssjef Morten Rolstad eller NTFs president Camilla Hansen Steinum skulle vært intervjuet, men det mente ikke NTFs Hovedstyre.

Etter en intern vurdering i NTF lot NTF Jan Theien bli intervjuet. Han sitter i NTFs Hovedstyre som representant fra offentlig sektor og er således representant for den sektor ESA muligens mener mottar ulovlige subsidier – altså en partsrepresentant.

Hvorvidt det foreligger ulovlig subsidiering av Den offentlige Tannhelsetjenesten, er det opp til ESA å avgjøre.

Hvorvidt NTFs hovedstyre gjennom (manglende) handling har neglisjert NTFs vedtekter, er et åpent spørsmål.

Du kan høre intervjuet med Jan Theien der han i et intervju forsvarer bonusordningene. Klippet finner du ved å logge deg inn på Facebook-siden under.

Viktig:
På samme side vil det legges ut fremtidig ny informasjon i saken slik at du - om du er interessert - kan følge utviklingen direkte og umiddelbart. Siden er etablert som en gruppe – med formål å informere om og følge utviklingen i saken – samt diskusjoner.

Gruppen er etablert for alle tannleger i Norge – som sagt for å kunne gi direkte og umiddelbar informasjon i en sak som kan berøre alle norske tannleger.

Du finner det her:

http://www.facebook.com/groups/subsidieringavDOT/

Vennlig hilsen

Øyvind Simonsen

Tannlege Bergen
<< Forrige         41 av 48        Neste >>

Sponsorer